ERAF

Sākums » Projekti » ERAF

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" projekts

 

„Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana izglītības programmā „Lauksaimniecība" un individuālo pakalpojumu izglītības programmās - „Ēdināšanas pakalpojumi" un „Viesnīcu pakalpojumi" īstenošanai Saulaines Profesionālajā vidusskolā"

(Vienošanās Nr.2010/0139/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/014)

Projekta vispārīgais mērķis: sekmēt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, lai nodrošinātu cilvēkresursu potenciāla attīstību atbilstoši darba tirgus vajadzībām un veicinātu zināšu sabiedrības veidošanos.

Projekta tiešais mērķis: profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošana un attīstības nodrošināšana atbilstoši darba tirgus prasībām Saulaines Profesionālajā vidusskolā.

Profesionālās izglītības programmas „Lauksaimniecība" un individuālo pakalpojumu izglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi" un „Viesnīcu pakalpojumi" mācību aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošana..

Projekta īstenošanas vieta: Saulaines Profesionālā vidusskola, Saulaine, Rundāles novads, Zemgales plānošanas reģions.

Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada jūlijs – 2013.gada oktobris.

Projektā plānotās aktivitātes:

1. Ēku rekonstrukcija un renovācija (mācību korpuss, lauksaimniecības tehnikas laboratorija ar bloķētu angāru).

2. Mācību iekārtu un aprīkojuma iegāde.

3. Projekta publicitāte.

4. Projekta vadīšana un atskaišu nodošana.

Projekta budžets: 1 182 991,00 LVL, no kuriem ERAF finansē 86% jeb 1 017 372,26 LVL, bet Valsts budžets – 14% jeb 165 618,74 LVL.

Kontaktinformācija:

Jānis Beķeris, direktors

Tālr.: 63925179

direktors@saulainespv.lv

JAUNUMI

Izstrādāts Saulaines Profesionālās vidusskolas mets

2011.gada 11.martā pabeigta Saulaines Profesionālās vidusskolas meta izstrāde, ko atbilstoši 03.01.2011. noslēgtajam līgumam Nr. SPV-2011-1/ERAF2 veica SIA „Valeinis un Stepe".

Mets izstrādāts atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras norādījumiem un tajā iekļauta informācija par projekta ietvaros plānotajiem būvniecības darbiem, objektu atrāšanās vietu ģeogrāfiskajā aspektā, esošo situāciju (teritorijas plāni, foto fiksācijas), Rundāles novada apbūves noteikumiem, iespējamajiem projekta risinājumiem katram objektam atsevišķi (shēmas, konceptuāls apraksts un 3D foto montāžas), kā arī vides kontekstā konceptuālām vīzijām, kas šobrīd nav aktuālas, bet būtu būtiskas tuvākā vai tālākā nākotnē.

Mets sagatavots trijos formātos: kā krāsains A4 formāta buklets, iesiets ar metāla spirāli; kā krāsainas A2 planšetes, kā arī kā bukleta elektroniskā versija pdf formātā, ievietota elektroniskajā datu nesējā (CD/zibatmiņa), jaunu sējumu drukāšanai un digitālajām prezentācijām.

Meta izstrādi 86% apmērā finansēja ERAF, bet 15% - Valsts budžets.

Noslēdzies 21.12.2010. izsludinātais iepirkums „Saulaines profesionālās vidusskolas ēku renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana" (identifikācijas numurs SPV 2010/2-ERAF)

Par konkursa uzvarētāju atzīts SIA „Merks", kas turpmāko 12 mēnešu laikā veiks mācību korpusa renovāciju (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un renovācijas darbi), mācību laboratorijas rekonstrukciju (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un renovācijas darbi), lauksaimniecības tehnikas angāra renovāciju (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un renovācijas darbi), kā arī mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšanu (būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un renovācijas darbi).

Mācību korpusa renovāciju, mācību laboratorijas rekonstrukciju un lauksaimniecības tehnikas angāra renovāciju 86% apmērā finansē ERAF, bet 14% apmērā – Valsts budžets. Savukārt, mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšanu 85% apmērā finansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments, bet 15% apmērā – Valsts budžets.

Kopējā līguma summa, ieskaitot PVN 22%, 1 141 933,64 Ls (ERAF projekta aktivitātēm - 850 864,08 Ls, KPFI projekta aktivitātēm - 291 069,56 Ls).

Apstiprināta projekta 1.atskaite

Valsts izglītības un attīstības aģentūra apstiprinājusi projekta pirmā pārskata perioda (01.07.2010. – 30.11.2010.) aktivitāšu īstenošanas ziņojumu (progresa pārskatu) un maksājuma pieprasījumu par kopējo summu 6 425,10 Ls. Visas pārskata periodā veiktās izmaksas atzītas par atbilstošām projekta ieviešanas nosacījumiem.

Noslēgts līgums par būvuzraudzības veikšanu

18.04.2011. noslēgts līgums ar SIA „Būvuzraugi LV" par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu SIA „Merks" veiktajiem būvniecības darbiem Saulaines Profesionālās vidusskolas mācību korpusā, mācību laboratorijā un lauksaimniecības tehnikas angārā. Kopējā līguma summa, ieskaitot PVN 22%, ir 3 629,00 Ls.

Notiks regulāras projekta darba sanāksmes energoefektivitātes paaugstināšanas darbu uzraudzībai

26.04.2011. Saulaines Profesionālajā vidusskolā notika pirmā no turpmāk reizi divās nedēļās plānotajām projekta darba sanāksmēm par projekta ietvaros veicamo projektēšanas, būvniecības, autoruzraudzības un būvuzraudzības darbu izpildes gaitu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un projektā plānotajam.

Sanāksmes dalībnieki: Saulaines Profesionālās vidusskolas direktors, projekta vadītājs, projekta grāmatvede, SIA „Merks" pārstāvis, SIA „Būvuzraugi LV" pārstāvis, kā arī citas uzaicinātās personas atbilstoši sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.

Sanāksmju mērķis ir iepazīties ar paveikto un plānoto, kā arī savlaicīgi identificēt iespējamos riskus sekmīgai darbu veikšanai un projekta īstenošanai.

10.05.2011. notiek projekta darba sanāksme.
24.05.2011. notiek projekta darba sanāksme.
Apstiprināta projekta 2.atskaite
Valsts izglītības un attīstības aģentūra apstiprinājusi projekta otrā pārskata perioda (01.12.2010. – 28.02.2011.) aktivitāšu īstenošanas ziņojumu (progresa pārskatu) un maksājuma pieprasījumu par kopējo summu 4908,90 Ls. Visas pārskata periodā veiktās izmaksas atzītas par atbilstošām projekta ieviešanas nosacījumiem.
28.06.2011. notiek projekta darba sanāksme.
07.06.2011. notiek projekta darba sanāksme.
21.07.2011. notiek projekta darba sanāksme.
26.07.2011. notiek projekta darba sanāksme.
09.08.2011. notiek projekta darba sanāksme.
Apstiprināta projekta 3.atskaite
Valsts izglītības un attīstības aģentūra apstiprinājusi projekta trešā pārskata perioda (01.03.2011. – 31.05.2011.) aktivitāšu īstenošanas ziņojumu (progresa pārskatu) un maksājuma pieprasījumu par kopējo summu 82127,40 Ls. Visas pārskata periodā veiktās izmaksas atzītas par atbilstošām projekta ieviešanas nosacījumiem.
23.08.2011. notiek projekta darba sanāksme.
06.09.2011. notiek projekta darba sanāksme.
20.09.2011. notiek projekta darba sanāksme.
04.10.2011. notiek projekta darba sanāksme.
18.10.2011. notiek projekta darba sanāksme.
01.11.2011. notiek projekta darba sanāksme.
15.11.2011. notiek projekta darba sanāksme.
29.11.2011. notiek projekta darba sanāksme.
13.12.2011. notiek projekta darba sanāksme.
Skolas 2. stāvā babeigti apmešanas darbi.
27.12.2011. notiek projekta darba sanāksme.
10.01.2012. notiek projekta darba sanāksme.
24.01.2012. notiek projekta darba sanāksme.
14.02.2012. notiek projekta darba sanāksme.
28.02.2012. notiek projekta darba sanāksme.
13.03.2012. notiek projekta darba sanāksme.
27.03.2012. notiek projekta darba sanāksme.
10.04.2012. notiek projekta darba sanāksme.
19.04.2012. Valsts izglītības attīstības aģentūra veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā

20.04.2012. tiek izsludināts iepirkumus "IT iegāde ERAF projekta
"Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana
izglītības programmā "Lauksaimniecība" un individuālo pakalpojumu
izglītības programmās - "Ēdināšanas pakalpojumi" un "Viesnīcu
pakalpojumi" īstenošanai Saulaines Profesionālajā vidusskolā"
ietvaros".
08.05.2012. notiek projekta darba sanāksme.
22.05.2012. notiek projekta darba sanāksme.
28.05.2012. notiek piedāvājumu atvēršanas sanāksme iepirkumuam "IT
iegāde ERAF projekta "Mācību aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras uzlabošana izglītības programmā "Lauksaimniecība" un
individuālo pakalpojumu izglītības programmās - "Ēdināšanas
pakalpojumi" un "Viesnīcu pakalpojumi" īstenošanai Saulaines
Profesionālajā vidusskolā" ietvaros". Saņemti 3 firmu piedāvājumi
visām iepirkuma daļām.
31.05.2012. parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts ar SIA "MERKS" par būvdarbu
pabeigšanu skolas ēkās.
13.06.2012. notiek projekta darba sanāksme.
13.06.2012. iepirkumu komisija uzsāk izvērtēt IT iepirkuma pretendentu
pieteikumus, kā arī apstiprina mēbeļu iepirkuma Nolikumu.
04.07.2012. iepirkumu komisija apstiprina aprīkojuma iepirkuma nolikumu.
17.07.2012. tiek nodoti ekspluatācījā skolas mācību korpusā veiktie rekonstrukcijas darbi.
31.07.2012. tiek nodoti ekspluatācijā skolas lauksaimniecības laboratorijas un angāra korpusi.
02.08.2012. izsludināts aprīkojuma iepirkums.
24.08.2012. iepirkumu komisija apstiprina lauksaimniecības iepirkuma nolikumu.
29.08.2012. notiek aprīkojuma iepirkumu piedāvājumu atvēršana.
03.09.2012. izsludināts lauksaimniecības tehnikas iepirkums.
06.09.2012. uzsākta aprīkojuma iepirkuma pretendentu izvērtēšana.

17.09.2012. pieņemts lēmums atzīt par uzvarētājiem aprīkojuma iepirkumā SIA "Saint-Tech" un SIA "Faneks".
26.10.2012. izsludināts mēbeļu iepirkums.
26.10.2012. izsludināts IT iepirkums.
02.11.2012. izsludināts aprīkojuma iepirkums.
06.11.2012. noslēgti līgumi ar SIA "Saint-Tech" un SIA "Faneks".
20.11.2012. piedāvājumu iesniegšana lauksaimniecības aprīkojuma un piederumu iepirkumos.
27.11.2012. Piedāvājumu iesniegšana IT un mēbeļu iepirkumos.

07.12.2012. SIA "Faneks" piegādājis aprīkojumu Ķīmijas kabinetam.
14.12.2012. SIA "Saint Tech" piegādājis aprīkojumu ķīmijas kabinetam.
11.01.2013. Piedāvājumu iesniegšana žalūziju un slaukšanas aparātu iepirkumā.
11.02.2013. noslēgts līgums ar SIA "Valtek" par traktora piegādi.
11.02.2013. noslēgts līgums ar SIA "Peters" par metinātavas kabīņu un galdu piegādi un uzstādīšanu.
14.02.2013. noslēgts līgums ar SIA "Labochema Latvija" par ķimikāliju piegādi.
19.02.2013. iepirkumu komisija izvērtē IT un mēbeļu iepirkumu pretendentu piedāvājumus.

12.03.2013. SIA “AGA” piegādā aprīkojumu gāzes metināšanas posteņiem.
13.03.2013. SIA “Labochema Latvija” piegādā ķimikālijas ķīmijas kabineta krājumu papildināšanai. 
14.03.2013. noslēgts līgums ar SIA "Priekuļu mašīnu stacija" par slaukšanas aparātu piegādi.
14.03.2013. piegādā slaokšanas aparātus.
20.03.2013. noslēgts līgums ar SIA „Sanistal” par metinātāju aprīkojuma piegādi.
20.03.2013. noslēgts līgums ar SIA „AGA” par gāzmetināšanas aprīkojuma piegādi.
20.03.2013. noslēgts līgums ar SIA „ARI-KO” par dūmgāzu nosūcēju piegādi.
25.03.2013. noslēgts līgums ar AS “Capital” par datortīkla izveidi.
25.03.2013. noslēgts līgums ar SIA "Vitrum Sistēma" par mēbeļu piegādi.
25.03.2013. noslēgts līgums ar SIA "Sun Control" par logu aizsargžalūziju piegādi.
22.04.2013. SIA “Sun Control” piegādā un uzstāda logu aizsargžalūzijas.
29.04.2013. SIA “ARI-KO” piegādā dumgāzu un atgāzu nosūcējus.
07.05.2013. noslēgts līgums ar SIA „Reverie Trading Group” par multimediju aprīkojuma piegādi.
07.05.2013. noslēgts līgums ar SIA „Lielvārds” par sensoru piegādi.
07.05.2013. SIA “Valtek” piegādā traktoru.
17.05.2013. SIA “Sanistal” piegādājis aprīkojumu un piederumus metinātāju posteņu ierīkošanai.
29.05.2013. noslēgts līgums ar SIA „MIJA” par traktora piekabes piegādi.
04.06.2013. SIA „MIJA” piegādāja traktora piekabi.
06.06.2013. SIA “Reverie Trading Group” pabeidz multimediju aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu. 
12.06.2013. SIA “Tomega” piegādāja sienas ekrānu un projektoru.
13.06.2013. SIA “O`Pen Latvija” piegādāja dokumentu smalcinātāju.
14.06.2013. noslēgts līgums ar SIA “Dotnuvos Projektai” par sējmašīnas un kultivatora piegādi.
14.06.2013. AS “Capital” piegādā un uzstāda datortīkla servera aprīkojumu.
17.06.2013. AS “IT Latvija” piegādā projektorus.
18.06.2013. SIA “Lielvārds” piegādā datu sensoru komplektus ķīmijas un fizikas klasēm.
28.06.2013. noslēgts līgums ar SIA “Valtek” par arkla un pļaujmašīnas piegādi.
02.07.2013. SIA “IB Serviss” piegādā multifunkcionālo drukas iekārtu.
03.07.2013. SIA “Vitrum sistēma” pabeidz mēbeļu piegādi un uzstādīšanu. 
04.07.2013. AS “Capital” piegādā planšetdatorus, portatīvo datoru. 
30.07.2013. SIA “Dotnuvos projektai” piegādā sējmašīnu un kultivatoru.
27.08.2013. SIA “Valtek” piegādā arklu un pļaujmašīnu.
09.09.2013. veikts pēdējais maksājums par piegādēm projekta ietvaros.
15.11.2013. nodotas projekta gala atskaites.