Projekti

Sākums » Projekti

Saulaines Profesionālā vidusskola 2011. gada 10. janvārī ir noslēgusi līgumu Nr. KPFI-5/29 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA "Vides investīciju fonds" par projekta "Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Saulaines Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkā" īstenošanu.
Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

 Saulaines Profesionālā vidusskola 2010. gada 28. jūlijā ir noslēgusi vienošanos Nr. 2010/0139/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/014 ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana izglītības programmā
„Lauksaimniecība" un individuālo pakalpojumu izglītības programmās - „Ēdināšanas pakalpojumi" un „Viesnīcu pakalpojumi" īstenošanai Saulaines Profesionālajā vidusskolā" īstenošanu.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

 
No 9.līdz 12.oktobrim metodiķe Laila Jirgensone piedalīsies kontakseminārā Polijā ,,European Cooperation in the Field of Agriculture, the Enviroment and Ecology''
Apstiprinātais Leonardo da Vinci apakšprogrammas finansējums ir EUR 648,00