Augkopības tehniķis (klātiene)

Sākums » Izglītības programmas » Augkopības tehniķis (klātiene)


IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA

AUGKOPĪBAS TEHNIĶIS

PROGRAMMAS  VEIDS

Profesionālās vidējās izglītības programma

PROGRAMMU  KOPA

Lauksaimniecība

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim 

IEPRIEKŠĒJĀ  IZGLĪTĪBA

Pamatizglītība 

ĪSTENOŠANAS  ILGUMS

Četri  gadi

IEGUVES  FORMA

Klātiene

APGŪSTAMIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

lauksaimniecības resursi un pamatprocesi

lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana

augsnes mācība

augkopība

agroķīmija un augu aizsardzība

augkopības mehanizācija

ražas sagatavošana uzglabāšanai

kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

lopkopības pamati

lauksaimniecības darbu organizēšana

augkopības produkcijas ražošanas procesu organizēšana

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas lauksaimniecībā

kvalifikācijas prakse saimniecībā

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

Sagatavot kvalificētu lauksaimniecības nozares darbinieku, kurš plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievēro labas lauksaimniecības prakses nosacījumus, plāno augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu, sagatavo darba uzdevumus, izpilda un vada darba procesu augkopības produkcijas ražošanā

IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA

LAUKU ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOTĀJS

PROGRAMMAS  VEIDS

Profesionālās vidējās izglītības programma

PROGRAMMU  KOPA

Lauksaimniecība

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

IEPRIEKŠĒJĀ  IZGLĪTĪBA

Vidējā izglītība

ĪSTENOŠANAS  ILGUMS

1,5  gadi

IEGUVES  FORMA

Klātiene

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Darba aizsardzība

Likumdošanas pamati

Ievads lauksaimniecībā

Agrobioloģija

Agronomija

Lopkopība

Lauksaimniecības tehnika

Mežsaimniecības pamati

Grāmatvedība un nodokļi

Tirgzinības

Ražošanas organizācija un vadība

Praktiskās mācības:

Agromomija

Lopkopība

Lauksaimniecības tehnika

Lietvedība

Grāmatvedība

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

Sagatavot kvalificētu lauksaimniecības nozares darbinieku, kurš strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās, nodarbojas ar laukkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, izprot ar mežkopību saistītos pamatjautājumus, spēj vadīt un organizēt pakļautībā esošos darbiniekus.